Voorjaarsronde SDE+ 13 maart open

Jolanda Robben

Voorjaarsronde SDE+ 13 maart open: 5 redenen waarom subsidieaanvragen worden afgewezen

De voorjaarsronde van de SDE+-regeling 2018 opent op dinsdag 13 maart om 9.00 uur. Conceptaanvragen voor zonnestroom en -warmte kunnen momenteel al klaar gezet worden voor verzending vanaf 13 maart.

Voor zonne-energie zijn er de volgende categorieën:

  • Zon-pv met een piekvermogen van meer dan 15 kilowattpiek maar kleiner dan 1 megawattpiek
  • Zon-pv met een piekvermogen van meer dan 1 megawattpiek
  • Zonthermie met een vermogen groter dan 140 kilowattth en kleiner dan 1 megawattth
  • Zonthermie met een vermogen groter dan 1 megawattth.

Afgewezen aanvragen

Eerder dit jaar gaf Wido van Heemstra namens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) tijdens de Solar Business Day een lezing waarbij hij aangaf dat zijn organisatie afgelopen kalenderjaar een groot aantal ‘baggeraanvragen’ heeft ontvangen. Van Heemstra noemde de volgende 5 voorbeeldredenen voor het afwijzen van aanvragen:

  • De bouwvergunning is tijdelijk van aard, te weten voor slechts een periode van 2 jaar. De vergunning moet echter voor de gehele looptijd van de subsidie zijn afgegeven voordat de SDE+ subsidie kan worden aangevraagd.
  • Het ontbreken van een haalbaarheidsstudie terwijl er meerdere aanvragen voor dezelfde klant zijn gedaan met een opgeteld vermogen van meer dan 500 kilowattpiek.
  • De vergunning voor de nog te bouwen gebouwen waarop de zonnepanelen geplaatst moet worden ontbreekt of alleen het voorblad van een vergunning wordt meegestuurd. De verleende omgevingsvergunning van het bouwwerk moet echter in zijn geheel bij subsidieaanvraag gevoegd worden.
  • De huurder van een gebouw heeft geen goedkeuring van de gebouweigenaar om zonnepaenlen op het dak te plaatsen. Is men niet de eigenaar van de beoogde locatie voor het zonne-energiesysteem, dan is men verplicht om een verklaring van de eigenaar met de aanvraag mee te sturen.
  • De financiële onderbouwing – zoals het eigen vermogen – over de realisatie van het project is ontoereikend.

Op de vakbeurs Solar Solutions geeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederand (RVO.nl) op 21 en 22 maart een lezing over hoe men op de juiste wijze SDE+-subsidie aanvraagt. Daarbij wordt onder meer stilgestaan bij de 7 meestgemaakte fouten bij het doen van een aanvraag. Gratis toegangskaarten voor de vakbeurs Solar Solutions kunnen hier besteld worden met de code ‘2018SOLAR’.

Achtergrondinformatie
Onlangs werd een GroenLinks-motie over het uitstellen van de voor zon-pv nadelige wijzigingen in de SDE+-regeling nog afgewezen. In de Tweede Kamer was discussie ontstaanover het onderscheid dat in de regeling wordt gemaakt tussen de subsidiëring van hernieuwbare elektriciteit die wordt ingevoed op een elektriciteitsnet, en elektriciteit die wordt ingezet voor eigen verbruik. Dit onder meer naar aanleiding van een brandbrief van Holland Solar.